Smilies

Explanation

ÇáÇÈÊÓÇãÇÊ "ÇáæÌæå ÇáÊÚÈíÑíÉ" ÑÓæã ÕÛíÑÉ ÊÓÊÎÏã ááÊÚÈíÑ Úä ÇáãÔÇÚÑ Ãæ ÇáÇäÝÚÇáÇÊ. Åä ßäÊ ÞÏ ÇÓÊÎÏãÊ ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäí Ãæ ÇáÏÑÏÔÉ ÚÈÑ ÇáÅäÊÑäÊ¡ ÝÓÊÈÏæ æÇÖÍÉ áß. ÍíË ÊæÌÏ ÑãæÒ æ ÃÍÑÝ ãÍÏÏÉ íÊã ÊÛííÑåÇ ÊáÞÇÆíÇð Åáì æÌæå ÊÚÈíÑíÉ.
ãËáÇð áæ æÖÚÊ ÅÔÇÑÉ ÈåÐÇ ÇáÔßá :) ÝÓíÙåÑ æÌå ÇÈÊÓÇãÉ¡ æ ÓÊÌÏ ÕæÑ æÌæå ãÎÊáÝÉ ãÚ ÈÚÖ ÇáÑãæÒ ÇáÎÇÕÉ ÈåÇ.

ßãÇ íãßäß ÊÚØíá ÊÍæíá ÇáäÕæÕ Åáì ÇÈÊÓÇãÇÊ ãä ÎáÇá ÇÎÊíÇÑ 'ÊÚØíá ÇáÇÈÊÓÇãÇÊ Ýí ÇáäÕ' ÇáÐí íÙåÑ ÃËäÇÁ ÅäÔÇÁ ãÔÇÑßÉ. æ ÇáÐí íßæä ãÝíÏÇð Ýí ÍÇá æÖÚ ÑãÒ ááÛÉ ÈÑãÌÉ ãÇ.

åäÇ ÞÇÆãÉ ÈÇáÇÈÊÓÇãÇÊ ÇáãÊÇÍÉ:

Smilie List

ãÇÐÇ ÃØÈÚ
ÇáÕæÑÉ ÇáäÇÊÌÉ
ÇáãÚäì
 • ÇÓáÇãíÉ
 • salah:
  salah
  salah
 • Generic Smilies
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :present:
  Present
  Present
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :notalk:
  Notalk
  Notalk
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • sef
  sef.gif
  sef.gif
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :thumbs_up:
  Thumbs Up
  Thumbs Up
 • :badly:
  Badly
  Badly
 • :surprised:
  Surprised
  Surprised
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :star:
  Star
  Star
 • :adore:
  Adore
  Adore
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • 65s
  64
  64
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :25:
  25
  25
 • :26:
  26
  26
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :27:
  27
  27
 • :29:
  29
  29
 • :5:
  5
  5
 • :3:
  3
  3
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • :10:
  10
  10
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :)
  Smile
  Smile
 • :9:
  9
  9
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • ÌÏíÏÉ
 • as1
  as
  as
 • ad1
  ad
  ad
 • af1
  af
  af
 • ag1
  ag
  ag
 • aq1
  aq
  aq